Gwefan Gymunedol Llangadog, Capel Gwynfe a Bethlehem

 

 

 

 

 

Saif Llangadog yng nghanol dyffryn Tywi hanner ffordd rhwng Llandeilo a Llanymddyfri. Pentref gyda phoblogaeth o tua mil o bobol, yn sefyll ar ochr gorllewinol Parc Genedlaethol Bannau Brycheiniog ydyw, efo bryniau a dolydd prydferth o'i gwmpas gyda golygfeydd syfrdanol yn wynebu tuag at y Mynydd Du. Y prif fusnes yma ydyw amaethyddiaeth er mae amryw fusnes bach yma yn cynnwys masnachwr adeiladu a siop bwyd amaethyddol. Mae'r fro brydferth sydd yn amgylchu y pentref a'i agosrwydd at Fannau Brycheiniog yn dynnfa i deithwyr. Mae'r pentref yn gweini yn dda iawn i deithwyr gyda mannau i sefyll, bwyta ac yfed.

Pentref bach yw Capel Gwynfe tua tair milltir i'r de-orllewin o Langadog gyda'g eglwys brydferth yn amseru o 1898, a neuadd yr eglwys o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r ardal yn bennaf yn cynnwys tir amaethyddol ac mae ei safle ym mryniau isaf Bannau Brycheiniog yn ei wneud yn le defrydol fel man cychwyn i gerddwyr a beicwyr. Cafodd ei bleidleisio yn Bentref y Flwyddyn yn Sir Gaerfyrddin yn 2004. Yn ychwanegol i'r wefan yma, mae gan Gwynfe gwefan eu hun sef http://www.gwynfe.ik.com

Pentref i'r de o Langadog yw Bethlehem ar ochr bryn yn edrych dros gwastadedd dilyw y Tywi. Mae swyddfa bost Bethlehem yn fydenwog am ffrancio cerdiau y Nadolig a mae miloedd o bobol bob blwyddyn yn danfon eu cerdiau i gael eu stampio gyda marc post Bethlehem. Tu ol i'r pentref mae Garn Goch, bryn wedi ei orchuddio a rhedyn sydd yn troi yn goch gogoneddus yn yr hydref a'r gaeaf ac mae hen safle gaer oes haearn yno.

Tywydd yr Ardal
(yn agored mewn ffenestr newydd)

Gosod Gwybodaeth

Os oes gennych unrhyw wybodaeth yr hoffech ei gynnwys ar Wefan Llangadog yna cysylltwch a ni drwy e-bost - neges@llangadog.com

Os ydych yn cynnal clwb neu gymdeithas yn ardal Llangadog gellir hyrwyddo eich cyfarfodydd neu’ch digwyddiadau yn ein hadran ar “Digwyddiadau”.

Os ydych yn cadw busnes, neu’n darparu llety, prydau bwyd neu luniaeth yn ardal Llangadog gellir cyhoeddi eich gwasanaethau yn adrannau ein Rhestr Busnesau, Llety neu Bwyd a Diod. Os oes gennych eich gwefan / neu eich cyfeiriad e-bost eich hun eisioes rhowch wybod i ni os gwelwch chi’n dda gan y gallwn ddarparu cysylltiad uniongyrchol â nhw o Wefan Llangadog.

Bydd gwybodaeth newydd a anfonir atom fel arfer yn ymddangos ar y wefan o fewn ychydig ddyddiau.

Peidiwch ag anghofio y gallwch ychwanegu at neu ateb i unrhywbeth a geir ar ein Bwrdd Neges trwy anfon e-bost at neges@llangadog.com. Ychwanegir y negesau yma o fewn 24 awr.

Darperir y gwasanaethau yma ar gyfer lles ein cymuned ac ni chodir unrhyw dâl o gwbl arnoch chi !

 

 

 

 


Golygfa o Langadog o ben twr yr Eglwys


Sgwar Pentref Llangadog

Stryd yr Eglwys, Llangadog
Stryd yr Eglwys, Llangadog

Swyddfa Bost, Siop Papurau a Siop y Cigydd, Llangadog
Swyddfa Bost, Siop Papurau a Siop y Cigydd, Llangadog

Trigolion Lleol Busneslyd
Trigolion Lleol Busneslyd

Cerfiad Barcud a'r Hen Eglwys, Capel Gwynfe
Cerfiad Barcud a'r Hen Eglwys, Capel Gwynfe

VSgwar y Pentref, Bethlehem
Sgwar y Pentref, Bethlehem

Garn Goch
Garn Goch

Yr afon Sawdde
Yr afon Sawdde

Eira ar yr Eglwys
Eira ar yr Eglwys

 

 

Fe greuwyd y wefan yma gan Balchder Bro, Llangadog gyda cymorth rhoddiad ariannol haelionus oddiwrth Win a Richard Morgan o'r Swyddfa Bost.