Newyddion

Pryd yn Fargen

Gyda'r tywydd yn gwella a'r eirlysiau'n blodeuo, dyma'r amser delfrydol i fynd am dro o gwmpas Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Felly, beth am gymryd mantais o'n cynnig Crwydr a Phryd - bob dydd sul ym mis Chwefror? lle cewch chi fynediad i'r Ardd Fotaneg Genedlaethol a chinio dydd Sul dau gwrs am £12.95.

Os ydych chi'n brsur ar y penwythnos, efallai bydd ein bargan ganol wythnos at eich dant, sy'n cynnwys mynediad I'r Ardd, pryd bwyd a
choffi/te am ddeg punt.

I gael rhagor o fanylion, ffoniwch 01558-667149 neu 01558-667141, neu ewch at www.gardenofwales.org.uk

CYNNAL Y FENTER

Arddangosfa i ddathlu ac i adeiladu ar gyflawniadau Menter Treftadaeth Trefwedd Llanymddyfri a Llangadog, 3pm – 8pm: Dydd Mercher, 24ain Tachwedd 2010 Yng Nghanolfan Gymunedol Llangadog. Agoriad Swyddogol gan Mr Dan Clayton Jones (Dirprwy Gadeirydd Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri a Chadeirydd Pwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru). Cysylltwch â Mr Roger Morgan – Swyddog Menter Treftadaeth, Canolfan Gymunedol Llangadog, Llangadog – Rhif Ffôn: 01550 779040 – E-bost: RBMorgan@sirgar.gov.uk

Mae'r digwyddiad wedi cael ei drefnu fel rhan o Wythnos Genedlaethol Cynnal a Chadw (22ain–26ain Tachwedd) â chymorth y Pwyllgor Menter Treftadaeth Trefwedd. Bydd y cyfranogwyr a'r arddangoswyr yn cynnwys

• Cyngor Sir Caerfyrddin (CSC)
• Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF)
• Cadw
• Adran yr Economi a Thrafnidiaeth (DE&T)
• Tywi Afon yr Oesoedd (TAYO)
• Coleg Sir Gâr
• Calch Ty Mawr Lime
• Y Gymdeithas ar gyfer Gwarchod Adeiladau Hynafol (SPAB)
• Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
• Keim Paints
A bydd y rhain i gyd yn gallu'ch cynghori chi ynghylch ystod o faterion, gan amrywio o gynllunio a chadwraeth, cynnal a chadw eiddo i gadw'ch ty mewn cyflwr da.

Gwyl Archaeolegol Garn Goch

Hoffwn eich gwahodd chi i fod yn rhan o wyl cenedlaethol ‘British Archaeology’ sydd yn cael ei gynnal ar fryngaer Garn Goch, sef bryngaer mwyaf Cymru ac hefyd yn edrych dros Ddyffryn Tywi ar benwythnos yr 31ain o Orffennaf a’r 1af o Awst. Fe fydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ynghyd ag awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn trefnu a chynnal ystod eang o weithgareddau dros y penwythnos, gyda chymorth tir feddianwyr Garn Goch a thrigolion pentref Bethlehem.

Bydd y daith yn cychwyn yn Neuadd Pentref Bethlehem ac yn eich arwain ar hyd llwybr amser o amgylch y bryngaer. Ar hyd y daith, fe gewch gyfle i glywed hanesion yr ardal ac i ddysgu am dirwedd Dyffryn Tywi. O fewn gwrthglawdd gerrig allanol y fryngaer, bydd arddangoswyr yn dangos sut mae sgiliau crefft wedi newid dros amser. Bydd hefyd cyfle i blant ac oedolion chwilota’r ardal drwy gymryd rhan mewn ‘helfa hanesyddol’.

Am fwy o wybodaeth am brosiect ‘Chwilota’r Tywi’ neu am yr wyl ei hun, cysylltwch ag Alice Pyper ar 01558-823131 neu drwy www.dyfedarchaeology.org.uk

Cynllun Partneriaeth Tirwedd sy’n costio £2.4 miliwn yw Tywi Afon yr Oesoedd, a arweinir gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Ei nod yw gwarchod tirwedd, bioamrywiaeth a hanes yr ardal, ynghyd â chreu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri (£1.5 miliwn) a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 (£557,378) a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Hefyd mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a chefnogaeth oddi wrth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Menter Bro Dinefwr.

Mae tîm y prosiect wedi’i leoli yng Nghanolfan Tywi, Fferm Dinefwr, Llandeilo. I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â’r tîm drwy anfon neges e-bost at post@tywiafonyroesoedd.org.uk neu drwy ffonio 01558-824271. Ewch i dudalennau’r prosiect ar y wefan hon: www.sirgar.gov.uk

CFfI Llangadog - CCB
Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Llangadog ar nos Fercher 14eg o Orffennaf yng nghlwb rygbi Llangadog am 7:30yh. Croeso cynnes i aelodau, arweinwyr a ffrindiau’r clwb ymuno yn y trafodaethau.

CFfI Llangadog
Llongyfarchiadau mawr i aelodau CFfI Llangadog a ddaeth yn drydydd ar lefel Cymru yng nghystadleuaeth dramau’r mudiad. Yn sgil hyn, cynhelir noson o ddramau ar nos Sadwrn 17eg o Ebrill yn neuadd Gymunedol Llangadog i ddechrau am 7.30yh. Bydd dau glwb arall yn perfformio eu dramau hwythau a gobeithir am noson ddifyr iawn. Yn ragrybudd, gan mai CFfI Llangadog fydd yn stiwardio Rali CFfI Sir Gâr eleni, a gynhelir ar 8/5/10, gwerthfawrogir unrhyw gymorth i stiwardio ar y dydd. Os oes gennych awydd i helpu, cysylltwch ag ysgrifenyddes y clwb, Angharad Rees ar 07795-164139.

Llanymddyfri: Camau Trwy Hanes

Cyfle i ymchwilio i dreftadaeth leol ac i gyfrannu’ch hanesion a gwybodaeth eich hun

Ddydd Sadwrn 27 Chwefror, bydd cyfle cyffrous i ymchwilio i hanes a threftadaeth y dirwedd o gwmpas Llanymddyfri, a hynny yng nghlydwch cyfforddus Gwesty’r Castell, Llanymddyfri. Cynhelir y diwrnod hwn i’r gymuned gan Geoparc y Fforest Fawr lle y gwahoddir pobl leol i fwynhau arddangosfa dreftadaeth ac i drafod eu hanesion a’u hatgofion eu hunain sy’n helpu i olrhain edau hanes.

Ar hyd yr oesoedd man cyfarfod fu Llanymddyfri i lwybrau hynafol sy’n dynodi themâu yn ei hanes. O bobl yr Oes Haearn i’r goresgynwyr Rhufeinig ac arglwyddi a thywysogion y canol oesoedd, hyd at hanes ffermio, porthmona a marchnadoedd a rheilffordd Calon Cymru.

Mae’r digwyddiad 27 Chwefror yn rhan o gynllun i ddathlu hanes y cymunedau yng nghyffiniau Llanymddyfri. Amcan y prosiect yw cynyddu gwerth treftadaeth i’r cymunedau lleol a’r sector twristiaeth. Mae Creu-ad: Dehongli Treftadaeth a Trysor yn trefnu’r diwrnod ar ran Geoparc y Fforest Fawr. Cyn y digwyddiad, byddant yn cysylltu ag unigolion a grwpiau lleol i sicrhau eu cyfraniad.

27 Chwefror, bydd pobl yn cael eu hannog i siarad am eu hanesion sy’n gysylltiedig â’r dirwedd ac i ffeirio atgofion. Bydd yr awyrgylch yn sionci wrth i’r cyfarwydd, Esyllt Harker, eich helpu i ddod â’r straeon hyn yn fyw a bydd yr artist Lynne Denham yn gweithio â phobl leol i greu map sy’n tarddu o eiriau, delweddau a ffotograffau.

Ochr yn ochr â’r cyfle i roi’ch hoff leoliadau ar y map, bydd hefyd arbenigwyr wrth law, mapiau hanesyddol a digidol o ardal Llanymddyfri a chofnodion archeolegol yr ardal i chi edrych arnynt.

Mae Camau trwy Hanes yn eich gwahodd i ddod â rhywbeth sy’n eich atgoffa o’r dirwedd leol a’i gorffennol neu’i phresennol. Gall fod yn ddarn carreg sy’n cael sylw’r daearegwyr sydd yno neu ffotograff o hoff dirwedd leol a allai awgrymu stori i’r archeolegwyr arbenigol. Bydd arbenigwyr wrth law i drafod pob math o wrthrychau a sgwrsio am eu hanes. Does wybod beth a ddaw i’r golwg.

Bydd y diwrnod yn dechrau am 10 y bore gyda choffi a chyfle i glywed mwy am y prosiect. Yn ystod y prynhawn, bydd sgyrsiau byrion gan gynnwys cyfle i glywed gan Alan Bowring, Swyddog Datblygu Geoparc y Fforest Fawr. Yn ôl Alan, “Mae daeareg wedi effeithio ar bron pob agwedd ar ein hanes a gallwn ymfalchïo bod yr ardal hon wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig fel Geoparc Ewropeaidd a Byd-eang. Fodd bynnag, mae a wnelo Geoparc â mwy na chreigiau’n unig; mae a wnelo â’r bobl sydd wedi byw a gweithio yn y dirwedd dros filoedd o flynyddoedd. Mae eu hanes nhw’n bwysig i ni hefyd.”

Peidiwch â cholli’ch cyfle. Dewch i ymuno â ni, hyd yn oed os mai dim ond rhyw flas bach ar y diwrnod a gewch chi trwy gael cip sydyn ar yr arddangosfeydd a drefnir gan grwpiau lleol.

Cadwch lygad yn agored am bosteri a thaflenni a fydd yn rhoi manylion am y diwrnod.
Am fwy o wybodaeth am ‘Llanymddyfri: Camau trwy Hanes’, cysylltwch ag Alan Bowring, Swyddog Datblygu Geoparc y Fforest Fawr ar 01874-620415

 

CFfI Llangadog
Llongyfarchiadau mawr i aelodau CFfI Llangadog a fu wrthi’n cystadlu yn Eisteddfod CFfI Cymru yn Llandudno ar ddydd Sadwrn 21ain o Dachwedd – Mared Dafydd – adrodd dan 16oed - 2ail; ensemble lleisiol – 1af; cân bop – 3ydd a’r cor – 3ydd. Cynhaliwyd gyngerdd hwylus y clwb ar nos Wener 27ain o Dachwedd lle dangosodd amryw o’r aelodau eu talentau i’r gymuned. Llywydd y noson oedd Mr Gareth Jones, Olchfa a chafwyd araith bwrpasol iawn ganddo am hanes y clwb. Cyflwynwyd siec i Ambiwlans Awyr Cymru a thusw o flodau yr un i Mrs Nia Clwyd a Mrs Gillian Thomas am eu gwaith hyfforddi yn arwain at eisteddfod CFfI Sir Gâr ac Eisteddfod CFfI Cymru. Bydd y clwb yn cefnogi’r aelodau hynny sydd yn ran o gyflwyniad Les Miserables yn Ysgol Tre-Gib ar nos Wener 11eg o Ragfyr. I sicrhau lle drwy’r clwb, cysylltwch â Angharad Rees ar 07795164139. Yn ragrybudd, cynhelir gyrfa chwist y clwb yn neuadd Llangadog ar nos Lun 21/12/09.

CFfI Llangadog
Bu mis Hydref yn fis prysur iawn i holl aelodau’r clwb wrth iddyn nhw gystadlu yn Eisteddfod y Sir am 3 noswaith. Estynnir llongyfarchiadau mawr i’r rheiny a fu’n cystadlu am eu brwdfrydedd a’u safon dda ar y llwyfan ac yn ysgrifenedig.

Cynhaliwyd gwrdd diolchgarwch yng Nghapel Bethlehem ar nos Wener, 23ain o Hydref ac fe wasanaethwyd gan y Parchg Guto Prys ap Gwynfor.
Mae’r aelodau yn cadw eu hun yn brysur ac estynnir pob lwc i’r aelodau hynny sydd yn cystadlu yng nghystadleuaeth siarad cyhoeddus Saesneg ar ddydd Sadwrn 14eg o Dachwedd yn ysgol gynradd Nantgaredig. Rhaid hefyd estyn pob lwc i’r aelodau hynny sydd yn cystadlu yn Eisteddfod Cymru yn Venue Cymru Llandudno, ar ddydd Sadwrn 21ain o Dachwedd. Dylir llongyfarch CFfI Llangadog ar gael 4eitem yn cynrychioli’r sir ar lefel Cymru – adrodd dan 16 oed, ensembl lleisiol, can bop a’r cor. – da iawn i bawb!

Cynhelir cyngerdd CFfI Llangadog ar nos Wener, 27ain o Dachwedd yn neuadd Llangadog. Bydd y noswaith yn dechrau am 7:30 yh a pris mynediad fydd £5 i oedolion a £2 i blant. Croeso cynnes i bawb!

Ar ddydd Sadwrn. 28ain o Dachwedd, mae’r aelodau wedi trefnu bws i fynd i Gaerdydd am y diwrnod. Os hoffech ddiwrnod yn Nghaerdydd, rhowch eich enwau i Angharad Rees, ysgrifenyddes y clwb (0779-5164139) gynted ag sy’n bosib.

 

 

Hen Eitemau Newyddion